درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
 
 
English |  سه شنبه, 20 آذر 1397  |  ورود به سايت  
کمیته های تخصصی کمينه

به استناد ماده 7 آیین نامه شورای راهبردی و به منظور بررسی طرح ها، ایده های راهبردی و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت در هر حوزه کمیته های مستقل به شرح زیر تشکیل گردید:


کمیته آموزش

  کمیته دانشجویی

  کمیته پژوهشی و فناوری

  کمیته فرهنگی و اجتماعی

  کمیته مالی و عمرانی

  کمیته نیروی انسانی

  کمیته زیر ساخت IT

 کمیته همکاری های علمی و بین المللی

  کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه  جدید

  کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده ها  جدید


 وظایف کمیته های تخصصی

مرحله اول:

تعیین موضوعات یا مسائل استراتژیک

تدوین چشم انداز

تدوین ماموریت

تحلیل ذینفعان

تدوین اهداف

مرحله دوم :

تحلیل محیطی و شناسایی فرصت ها و تهدیدات کلیدی

تحلیل swot 

تدوین راهبردها

 

مرحله سوم:

تعیین و انتخاب شاخص ها

تنظیم TLR هر کمیته

تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت

 
  کمیته های تخصصی:

به منظور بررسی طرح ها، ایده های راهبردی و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت در هر حوزه کمیته های مستقل به شرح زیر تشکیل می گردد:

  کمیته آموزش

  کمیته دانشجویی

  کمیته پژوهشی و فناوری

  کمیته فرهنگی و اجتماعی

  کمیته مالی و عمرانی

  کمیته نیروی انسانی

  کمیته زیر ساخت IT

 کمیته همکاری های علمی و بین المللی

 

 وظایف کمیته های تخصصی

 

مرحله اول:
تعیین موضوعات یا مسائل استراتژیک
تدوین چشم انداز
تدوین ماموریت
تحلیل ذینفعان
تدوین اهداف

مرحله دوم :
تحلیل محیطی و شناسایی فرصت ها و تهدیدات کلیدی
تحلیل swot 
تدوین راهبردها
 

مرحله سوم:
تعیین و انتخاب شاخص ها
تنظیم TLR هر کمیته
تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت