English |  چهارشنبه, 26 دي 1397  |  ورود به سايت  
تحول اداری و بهره وری کمينه

اجراي صحیح برنامه هاي تحول اداري اساس بهره وري در دانشگاه

تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه ها و باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش های نوین و استقرار نظام های جدید. در عصر حاضر ،سازمان هایی موفق و كارآمد محسوب می شوند كه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش‌بینی كرده و قادر باشند كه این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت كنند.برای رسیدن به رشد ،توسعه و کمال باید تغییر و تحول ایجاد کرد.

سه دید گاه دررابطه با تحول وجود دارد:

     روان شناختی: دیدگاهی كه نوآوری را بیشتر یك امر روان شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی می کند.

     جامعه شناختی: دیدگاه اجتماعی كه خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می داند.

     سیستمی: دیدگاه سیستمی است كه ایجاد نوآوریها و استمرار و فراگیری آنها در سازمان را یك امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امكانات و زمینه های لازم تلقی می كند .

تحول اداري:

 تحول اداری تغییر نگرش مدیریت در بکارگیري و بازنگري واصلاح صحیح محورهاي ذیل می باشد :

1-      سرمایه انسانی : مهارتها ، دانش ، ساختار تشکیلاتی ، استعدادکارکنان و ...

2-      سرمایه اطلاعاتی : پایگاه داده ها ، نظام اطلاعاتی ، شبکه و زیر ساختها و نرم افزارها ...

3-     سرمایه پیوندي انسجام و هماهنگی کارکنان : کار سیستمی و مدیریت دانش

4-     سرمایه سازمانی: فرهنگی و راهبري سازمان

برنامه هاي تحول اداري : برنامه ریزي صحیح و درست در راستاي برنامه ریزي عملیاتی در روان سازي شرح وظایف  سازمانی با نگرش افزایش ستانده ها ( خروجی ) و کاهش هزینه ها ( ورودي ) در جهت بهره وري لازم و سرمایه گذاري هزینه هاي موثر در اجراي کیفیت کار و نهایتاً در بوجود آوردن نتایج مطلوب و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باراستی آزمایی روند کاري هم پیوند با برنامه هاي راهبردي و اثر بخشی فعالیتهاي سازمانی می باشند .

بهره وري:

1-      انجام کار درست به شیوه صحیح و درست است

2-      کارایی + اثر بخشی در کار است

3-     نگاه هوشمندانه مستمر به بهبود روش کار است

4-     توجه مستمر به نیازهاي در حال تغییر است

5-     سامان بخشیدن به مدیریت جامع عملکرد در جهت کیفیت انجام کار است .

برنامه تحول اداری و بهره وری دانشگاه:

-     مطالعه و بررسی به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری و ارائه راه‌حل های اصلاحی.

-     تهیه برنامه های لازم در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دانشگاه

-     استقرار نظام مدیریت بهره وری منابع انسانی.

-     برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی.

-     بستر سازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی موضوع تحول مرتبط با وظایف دانشگاه

-     انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری

-     اصلاح ساختار سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی

-     مستند سازی و اصلاح فرایندهای مورد عمل

-     استقرار و اجرای نظام پیشنهادها

-    استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد

-     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

-     توانمند سازی و آموزش منابع انسانی

-     اجرای برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی (ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی)