ورود به سايت  | دوشنبه, آذر 03, 1393
کمیته راهبری آموزش

وظایف:

• تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بطور سالانه و اولویت بندی آنها
• هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش ( مرکز آموزش مدیریت دولتی ) در مورد اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز
• معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز
• تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان در سطوح مختلف از جمله مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان و کارکنان
• اعلام برنامه های آموزشی به واحدها و جمع آوری نیازها
• محاسبه بار مالی دوره ها و تسویه حساب با مرکز آموزش مدیریت دولتی ( مدیریت آموزش و پژوهش )
• تهیه آمار مربوط به تعداد شرکت کنندگان در دوره ها و حضور و غیاب آنان با هماهنگی مدیریت آموزش و پژوهش
• اعلام زمان و مکان اجرای دوره تا 15 روز قبل از تشکیل به شرکت کنندگان
• دریافت گواهینامه شرکت کنندگان و ارائه آن به مدیریت امور نیروی انسانی و ذی نفع
• تکمیل فرم دستورالعمل شماره 26 در خصوص دوره هایی که توسط دستگاه مربوطه برگزار گردیده است و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تائید دوره ها
• هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص تعیین دوره های شغلی اختصاصی
• تکمیل فرم های آماری مورد نیاز
• ارتباط با رابطین آموزشی واحدها
• شرکت در جلسات و سمینارهای مربوط