English |  شنبه, 05 خرداد 1397  |  ورود به سايت  
آموزش اعضای غیر هیات علمی
رابطین آموزشی
 حوزه ریاست
رقیه بختیاری              
تلفن: 2943
 
 معاونت آموزشی
 معصومه جمالی تلفن: 2806 
معصومه جعفری
تلفن: 2260
 
 معاونت پژوهشی
حمیرا ترامشلو  
تلفن:2238
 
معاونت دانشجویی
فاطمه شهبازی
تلفن:2211
 معاونت فرهنگی زهرا وزیری تلفن:2497
 
دانشکده روانشناسی
سلمی راسخی  
تلفن:2282
 
دانشکده فیزیک شیمی
نیر مسافر
تلفن: 2648
دانشکده ریاضی خدیجه چناری تلفن: 2989
دانشکده زیست شناسی
شهربانو برجیان تلفن: 2205
 
 دانشکده الهیات
زهرا باقری
تلفن:2115
 
 دانشکده فنی و مهندسی
شمسی هاشم خانی  
تلفن:2139
 
 دانشکده تربیت بدنی
ناهید تقوی 
تلفن:2669
 
 دانشکده هنر
خدیجه شعرباف  
تلفن:2500
 
 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
فاطمه مغربی
تلفن:2437
 
 دانشکده ادبیات
مهین رضایی
تلفن:2330
 
معاونت اداری و مالی
محبوبه اژدری
تلفن:2015