English |  شنبه, آذر 23, 1398  |  ورود به سايت  
اهداف و وظایف

 اهداف و وظایف:

 نیاز سنجی و شناسایی اطلاعات آماری مورد نیاز حوزه های مختلف دانشگاه
 استقرار اطلاعات آماری در دانشگاه بر اساس فعالیتهای حوزه های مختلف
 تهیه و استخراج طرحهای اطلاعاتی همگون با نیازهای اطلاعاتی وزارت علوم
 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و ارائه گزارشات موضوعی به منظور تسریع در تصمیم گیری، نظارت و برنامه ریزی دقیق در راستای اهداف دانشگاه و حسب نیاز
 تفکیک اطلاعات موجود و مستندسازی آنها به منظور نگهدای و سهولت دسترسی به آنها
 برنامه ریزی جهت تهیه و تولید اطلاعات آماری مورد نیاز
 نظارت بر جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز
 تهیه و تدوین سالنامه، فصل نامه و ... آماری بر حسب نیاز
 همکاری با واحدهای مختلف در خصوص ارائه آمار
 تهیه و تدوین و مستندسازی شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد
 استخراج و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز به سازمانها و مؤسسات خارج از دانشگاه (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آمار آموزش عالی، استانداری و  ...)
 تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری و انجام اقدامات لازم به منظور استخراج آماری و اطلاع رسانی