یکشنبه، 19 مرداد 1399  |  ورود  
ساختار سازمانی دانشگاه در مسیر تحول
در سال 1343 طرح تأسیس نخستین مؤسسه آموزش عالی خاص دختران با عنوان «مدرسه عالی دختران ایران» در پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکزی دانشگاهها به تصویب رسید.در سال تحصیلی 1355 – 1354، مدرسه عالی دختران ایران تبدیل به دانشگاه شد و در شهریور ماه 1362 نام آن به دانشگاه الزهرا(س) تغییر یافت. سازمان دانشگاه در این سال با ایجاد 2 معاونت: معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی و دانشجویی  و تعداد 226 پست سازمانی که 68 پست آن مربوط به اعضاء هیأت علمی و تعداد 158 پست آن مربوط به کارکنان غیر هیأت علمی بود تدوین و سپس در سال 1369 با توجه به توسعه دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، به 3 معاونت که شامل معاونت اداری و مالی، معاونت امور دانشجویی و معاونت امور آموزشی و در مجموع 810 پست سازمانی (شامل 285 پست هیأت علمی و 525 پست کارکنان غیر هیأت علمی) ارتقاء یافت. با کسب موافقت قطعی ایجاد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و فنی و مهندسی از شورای گسترش آموزش عالی، در سال 1376 سازمان و تشکیلات دانشگاه بار دیگر اصلاح و به 4 معاونت که شامل معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و امور فرهنگی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی و هم چنین دفتر طرح و برنامه، پژوهشکده زنان  (نوع اول) و تعداد 27 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی و تعداد 818 پست سازمانی (357 پست هیأت علمی و 461 پست کارکنان غیر هیأت علمی تغییر یافت. در سال 1382 با کسب مجوز تفکیک دانشکده های الهیات و ادبیات، تعداد دانشکده ها به 8 دانشکده افزایش یافت. دانشگاه باساختار سازمانی مصوب سال 1376 و دارا بودن 4 معاونت، 9 مدیریت، 8 دانشکده، 1 پژوهشکده، 37 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی، 780 پست سازمانی (شامل 374 پست هیأت علمی و 406 پست غیر هیأت علمی) به فعالیت خود ادامه داد و از آنجاکه تجدید ساختار سازمانی، به عنوان بخشی از نظام مدیریت عملکرد می تواند ارتقای بهره وری و عملکرد را میسر سازد، بخش تشکیلات و بهبود روشها، بازنگری در ساختار و تشکیلات متناسب با نیازهای دانشگاه را از سال 1385، جزء اولویت های کاری خود قرار داد و نهایتا در راستای اجرای ماده 9 آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپس از تصویب نمودار سازمانی دانشگاه در پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه در تاریخ 22/3/92 و تایید نهایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 533178/15 مورخ 30/9/92، تشکیلات تفصیلی دانشگاه الزهرا با رعایت ضوابط و مقررات و تشکیل جلسات کارشناسی و تحلیلی در کارگروه تخصصی آموزش، تشکیلات و طبقه بندی مشاغل مورد تجدید نظر قرار گرفت و در تاریخ 24/9/93 پس از تصویب هیات اجرایی منابع انسانی به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  رسید.
هم اکنون  دانشگاه الزهرا با 5 معاونت، 16 مدیریت، 5 مرکز، 10 دانشکده، ا پژوهشکده، 48 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی، 1640 پست سازمانی (شامل 830 پست هیأت علمی و 810 پست غیر هیأت علمی) جهت تحقق چشم انداز و دستیابی به اهداف کلان به فعالیت خود ادامه می دهد..