شنبه، 5 مهر 1399  |  ورود  
تشکیلات،تحول اداری و بهره وری
تشکیلات،تحول اداری و بهره وری
شرح وظایف گروه تشکیلات و تحول اداری

- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه در چارچوب  چشم انداز، مأموریت و جهت گیری کلان دانشگاه با مشارکت و همکاری واحدهای ذی ربط.
- نظارت بر انجام پروژه های بهبود در راستای برنامه راهبردی دانشگاه.
- انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه. 
- مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .
- مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه. 
- تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط . 
- تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پست هاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط مراجع ذی صلاح .
- بررسي پيشنهادهای واحدها در مورد تغيير و اصلاح پست هاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها . 
- انجام طرح هاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني، سیستم ها، فرایندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چار چوب ضوابط و مقررات مربوط.
- انجام طرح هاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .
- انجام طرح هاي مطالعاتي در خصوص ارتقای فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش.
- هدايت ، نظارت برفعاليت هاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.
- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و  کمیسیون بهره وری و تحول اداری.
- تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در دانشگاه.
- برنامه ریزی و انجام  طرح های استعدادیابی، جانشین پروری و مستند سازی تجربیات مدیران.
- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
افزودن محتوا...