یکشنبه، 19 مرداد 1399  |  ورود  

برنامه و بودجه

اهداف و وظایف

تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه پیشنهادی جاری، عمرانی، اختصاصی دانشگاه به واحدهای تابعه بر اساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیأت امناء
 همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
 جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهادی
 تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه
 ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف و اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی
 تهیه و تدوین گزارشات بودجه ای و هماهنگی با امور اداری و مالی برای اطلاع از میزان هزینه های پرسنلی و سایر هزینه ها بمنظور تنظیم بودجه تفضیلی پیشنهادی
پيش‌بيني بودجه سالانه دانشگاه و پيشنهاد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

 تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
• بررسي بودجه سالانه دانشگاه و پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.

• بررسي و مقايسه فضاهاي فيزيكي و كالبدي دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها و تعيين ضرورت‌هاي توسعه كمي و كيفي فضاها.

• تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
• نيازسنجي پروژه‌هاي عمراني مورد نياز دانشگاه و درخواست تامين اعتبار از دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
• بروزرساني سيستم مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني دانشگاه.
• تهيه گزارشات مديريتي و ارائه به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه.
• انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف معاونت طرح و برنامه

 دفاع از بودجه پیشنهادی دانشگاه در مراجع ذیصلاح
 هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت متبوع در اول سال هزینه تصویب بودجه، اعلام تنگناهای اعتباری و تنظیم و ارائه مستندات لازم
 تدوین بودجه تفضیلی دانشگاه برای یکسال مالی با توجه به اهداف دانشگاه و نیازهای اساسی واحدهای مختلف
 جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به عملکرد مالی واحدهای دانشگاه و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتبار دانشگاه
 نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی مصوب دانشگاه در زمینه جذب و هزینه کرد اعتبارات عمرانی
 تهیه و تنظیم اعتبارات برنامه طرح تحقیقات کشوری در قالب پروژه های مصوب و تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوع.