شنبه، 5 مهر 1399  |  ورود  

اسامي اعضای هیات امنا

  دکتر منصور غلامی 

وزیر محترم  علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء دانشگاه الزهراء.  دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه


  دکتر جعفر توفیقی

 رییس کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه الزهراء.

  دکتر سعید رضایی

معاون مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

   دکتر مهناز ملانظری

رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء دانشگاه الزهراء.


  فرحناز صبوحی

نماینده سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور.

  مهندس علی سعیدی

عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء.

   دکتر انوشیروان محسنی بندپی

عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء

.

  دکتر فائزه فرزانه

عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء.

  دکتر محمد مخبر  

عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء.  آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی 

عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء

.

  دکتر عادل آذر

 عضو محترم هيأت امناء دانشگاه الزهراء

.