یکشنبه، 19 مرداد 1399  |  ورود  
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

   صفحه اول
   نظام نامه
   بخشنامه
  
 کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها
 سامانه نظام پیشنهادها
   فرم ارائه پیشنهاد

 راهنما

 سوالات متداول
  تماس با ما
آرشیو اخبار

نظام پیشنهادها

در اجراي مصوبه اول صدو سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه الزهرا مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و ایجاد پویایی دردانشگاه، فرایند هاي پذیرش و بررسی پیشنهادها باز طراحی گردید و نظام پیشنهادهای دانشگاه الزهرا فعالیت خود را مجددا در سال 1395 آغاز نمود.

- اهداف نظام پيشنهاد ها :
1. ارج نهادن به شأن و فضائل انسانی افراد و قابلیت های آنان 
2. همسو سازی  اهداف اعضا با اهداف سازمان.
3. بهبود و اصلاح امور دانشگاه.
4. افزایش رضایت ارباب رجوع.
5. تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای  بروز خلاقیت اعضا و حمایت از ایده های  نو.
6. توسعه روحیه مشارکت جویی، همکاری و کارگروهی در دانشگاه.
7. بهبود روابط انسانی بین سطوح مختلف دانشگاه و ایجاد نشاط روحی در اعضا.
8. بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و اعضا.
9. ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین اعضا.
10. ارتقاء سطح بهره وری فردی و گروهی در جهت بهبود مستمر
11. کمک به بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
12. ایجاد بستر مناسب برای افزايش میزان انعطاف پذیری در برابر تغییرات