English |  يکشنبه, مرداد 03, 1395  |  ورود به سايت  
آموزش اعضای غیر هیات علمی

 

اخبار و رویدادهاهمایش ها
پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سال های 1393و1394و1395


تشکیل کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها
به منظور ارزیابی و بررسی پیشنهادهای واصله از دبیرخانه کمیته ای مرکب از مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری، نمایندگان تام الاختیار معاونین دانشگ...


بازنگری و تصویب نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها
نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها پس از اصلاح فرایند در کارگروه تحول اداری در جلسه مورخ  11/11/94 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه  به تصویب...


فعالیت مجدد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
در اجراي مصوبه اول صد و سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و پویایی دردانشگاه، ...


بخشنامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ی دانشگاه الزهرا
در اجراي مصوبه اول صدو سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه الزهرا مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و ایجاد پویایی...


بخشنامه آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
به استناد طرح جامع آموزش اعضای غیرهیات علمی مصوب 15/4/93 هیات اجرایی منابع انسانی ، موارد ذیل اعلام می گردد: بخشنامه آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیات عل...


عملکرد واحد بودجه - بهمن و اسفند 94
1. ارسال  نامه افزایش اعتبار از محل درآمد اختصاصی جهت کسب موجوز دریافت از اعتبار از خزانه در پنج مرحله  2. دریافت موافقتنامه تامین فضاهای آ...